આરોગ્ય વિભાગ ભરતી: અમદાવાદમાં આરોગ્ય વિભાગમાં ભરતી, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 07 ઓક્ટોબર 2023.

આરોગ્ય વિભાગ ભરતી: AMC Recruitment 2023: આરોગ્ય ભરતી 2023: નોકરીની શોધ કરતાં ઉમેદવારો માટે અમદાવાદ શહેરમાં આરોગ્ય વિભાગ ભરતીમાં ભરતી પ્રક્રિયા હાથ ધારવામાં આવી છે. આ ભરતીમાં નિયત લયકાત ધરાવતા ઉમેદવારો માટે સુવર્ણ તક છે. જેમાં ઉમેદવારી નોંધાવવા માટે ઉમેદવારો 7 ઓક્ટોબર 2023 સુધી પોતાની અરજી કરી શકે છે. તેમજ આ ભરતીમાં અરજી કરવા માટે …

આરોગ્ય વિભાગ ભરતી: અમદાવાદમાં આરોગ્ય વિભાગમાં ભરતી, અરજી કરવાની છેલ્લી તારીખ 07 ઓક્ટોબર 2023. Read More »