WhatsApp ગ્રૂપમાં જોડાવો!

How to Live Darshan for India All Temple

Spread the love


Live Darshan for India All Temple

Hi companions, what’s going on with you? Everything is great and here you will be sent all the training-related data consistently. You can undoubtedly download the data from here and you can likewise give this data to others effectively and uniquely. .

Visit the popular Temples of India consistently at home.
Numerous Temples are as of now shut to guests during the Corona time frame. You can observe LIVE consistently from the accompanying connection.

The Dwarkadhish Temple, otherwise called Jagat Mandir, was initially worked by Vajranabha, the extraordinary grandson of Lord Krishna, on the banks of Gomti stream in 400 BC. This five celebrated limestone structure extending to a level of 170 feet is upheld by 72 points of support and is situated in the core of the city. A colossal banner on its greatly cut vault is produced using 52 yards of fabric and should be visible from a distance of very nearly 10 kms. Strangely, this banner, additionally alluded to as Dwajaa,

અગત્યની લિંક

In the midst of the rising COVID-19 cases in Maharashtra, the Shri Saibaba Sansthan Trust (SSST) has chosen to close Sai Baba sanctuary in Shirdi, Maharashtra from 8 pm this evening, for example April 5, 2021. The sanctuary will stay shut till April 30, 2021. Mumbai’s Siddhivinayak sanctuary will likewise stay shut till additional orders.

સાળંંગપુર કષ્ટભંજન દેવ લાઇવ દર્શન અહિંથી કરો

Jalaram Bapa Mandir History:

Jalaram Bapa Mandir arranged in Virpur, Gujarat. Sri Jalaram Bapa is a significantly worshipped holy person. This is one of the well known journey destinations of Virpur. Individuals from different spots run to this heavenly sanctuary. Jairam Bapa was brought into the world on fourteenth November 1799. Sri Pradhan Thakkar and Srimathi Rajbai Thakkar brought forth Jairam Bapa. This sanctuary devoting to Jairam Bapa was worked in 1978 at the Dharmaj – Tarapur expressway. There is a consecrated spot in this sanctuary which is comprised of copper which is loaded up with the hallowed blessed water. It is said that this copper pot was loaded up with the hallowed water of stream Ganges.

દ્વારકાધીશ મંદિર લાઈવ દર્શન અહીંથી કરો

અયોધ્યા રામ મંદિર લાઈવ દર્શન

It is emphatically accepted that this water fixes any sort of illness. This is a marvel that the water in this pot never gets evaporates. Individuals from different pieces of the state rush to this sanctuary to look for the blessed Ganga water as Prasad to look for a sound life. This sanctuary additionally offers annapradam (Charity or free food) to the destitute and the needy individuals. Everybody that is both the rich and poor is treated as same, no indications of separation are found in this blessed sanctuary.

How to Live Darshan for India All Temple
How to Live Darshan for India All Temple

12 જ્યોતિર્લિંગ ના નામ અને સ્થળ જાણો

12 જ્યોતિર્લિંગ ના દર્શન કરો

સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગ લાઈવ દર્શનઅહીં ક્લિક કરો
મહાકાલેશ્વર લાઈવ દર્શનઅહીં ક્લિક કરો
પશુપતિનાથ લાઈવ દર્શનઅહીં ક્લિક કરો
ઘુશનેશ્વ મહાદેવ લાઈવ દર્શનઅહીં ક્લિક કરો
ત્રમ્બકેશ્વર જ્યોર્તિલિંગ દર્શનઅહીં ક્લિક કરો
કાશી વિશ્વનાથ લાઈવ દર્શનઅહીં ક્લિક કરો
બાબા વૈદનાથ જ્યોતિર્લિંગ લાઈવઅહીં ક્લિક કરો
નાગેશ્વર જ્યોર્તિલિંગ દર્શનઅહીં ક્લિક કરો
મલ્લિકાર્જુન જ્યોતિર્લિંગ દર્શનઅહીં ક્લિક કરો
ઓમકારેશ્વ લાઈવ દર્શનઅહીં ક્લિક કરો
ભીમાશંકર લાઈવ દર્શનઅહીં ક્લિક કરો
કેદારનાથધામ લાઈવ દર્શનઅહીં ક્લિક કરો
રામેશ્વરધામ લાઈવ દર્શનઅહીં ક્લિક કરો

Jalaram Bapa Mandir Virpur Temple Timings:
The entire days of the week7:00 am to 8:30 pm

Jalaram Bapa Mandir Darshan Timings:

7:00 am to 12:00 Noon4:00 pm to 8:30 pm

Aarti Timings:

Mangal Aarti7:30 amShangar Aarti9:00 amSandhya Aarti7:30 pm

Shamalaji Temple History

Live Darshan for India All Temple

Important Link

દ્રારકા મંદિર ના લાઇવ દર્શન અહિંથી કરો

બાબા બર્ફાનીના ઘર બેઠાં કરો દર્શન click here

સાળંંગપુર મંદિર ના લાઇવ દર્શન અહિંથી કરો

અહીંથી કરો સોમનાથ લાઈવ દર્શન 

ડાકોર મંદિર લાઇવ દર્શન 

અંબાજી મંદિરલાઈવદર્શન

શીરડી સાંઈબાબા મંદિરલાઈવદર્શન

જલારામવીરપુરમંદિરલાઇવદર્શન 


On the way from Shamlaji Temple to the Meshwo River, a little holy place is situated, where a god of a standing Ganesha icon from the late-Gupta period is as yet revered. In the tenth century A.D. a sanctuary named-Harishchandra ni chori was built which has a rectangular sanctum at the middle with an enormous structure in front. The entire construction is encircled inside the patio and the internal walls have tumbled down however the door actually remains inside the premises. Sanctuaries parts, unmanaged components and the dissipated symbols of numerous divine beings and goddess were found at Shamlaji which show that since former days, it has been an extremely well known and considerable focus of journey on the roadway among Gujarat and Rajasthan. A memorable and holy spot Devni Mori, which is 2 km from Shamlaji, is having deposits of a Buddhist cloister from around third fourth century AD. In Vadnagar, the stupa which is fundamentally regarded as a sharir stupa, has demonstrated the presence of Buddhists. Exhuming of the stupa exposed an engraved coffin which contained remnant’s of Buddha. This is a position of journey and consequently has been laid out as an interesting spot, where numerous old sanctums have been dissipated out of control. A little sanctuary of Trilokeshwar is found only inverse to Shamlaji sanctuary which has a wonderful and surprising symbol of Shiva with the pike. The Kashi-Vishwanath Mahadev is likewise an old sanctuary arranged on the hillocks which is around seven feet beneath the ground level. The sanctuary of Ranchhodji, is on the contrary bank. The burial place of Navgaja Pir, a maulvi (muslim minister) is sited nearby the primary sanctuary and consequently visited by many ‘Adivasis’. Many broken hallowed places show that the entire region indirect Shamlaji was once prosperous as well as a significant focal point of civilization and culture.

Also Read: how to Downlod best Google Fit Health and Activity Tracking App

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top